Editan verkkosivustoissa on toimintahäiriöitä (Edilex, Taloushallinnon lait).

Paikallislehti lähellä ihmistä : Ulvilan Seudun lukijatutkimus

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Paikallislehti lähellä ihmistä : Ulvilan Seudun lukijatutkimus

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin paikallislehti Ulvilan Seudun lukijoiden mielipiteitä lehdestä. Tutkimus tehtiin Ulvilan Seudulle heidän toivomuksestaan. Tavoitteena oli saada selville, ovatko lukijat tyytyväisiä lehteen ja haluaisivatko he muuttaa lehteä jotenkin. Tutkimuksessa tarkasteltiin vastaajien taustatietoja, heidän kiinnittyneisyyttään lehteen, heidän mielipiteitään lehdestä ja sen sisällöstä sekä lehden vuorovaikutuksesta lukijoidensa kanssa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten lehteä tulisi kehittää. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin lisäksi paikallislehtiä ja niiden toimittamista yleisesti. Opinnäyte on tyypiltään survey-tutkimus, jonka pääaineistona on 122:n vastaajan täyttämät kyselylomakkeet. Ulvilan Seudun jakelun mukana lähetetyistä 300:sta lomakkeesta palautui 74 kappaletta, 25 prosenttia otoksesta. Vertailuryhmänä tälle otokselle toimi kahdelta ulvilalaiselta koululuokalta kerätty 48 vastauslomakkeen muodostama otos. Kaikki lomakkeet tilastoitiin ja tilastoyksiköistä tehtiin taulukoita ja kaavioita tulosten tulkitsemisen helpottamiseksi. Lukijatutkimuksen tulosten mukaan Ulvilan Seudun lukijat ovat pääosin tyytyväisiä lehteen. Vastaajat antoivat sille keskimäärin kouluarvosanan 8. Tyypillisesti lehdestä luetaan jokainen ilmestynyt numero, ja jutuista luetaan lähes kaikki. Jutuista pidetyimpiä ovat uutiset, henkilöhaastattelut ja mielipidekirjoitukset. Nuoret kaipasivat parannusta erityisesti lehden ulkonäköön, muut lukijat taas toivoivat lehden tekevän entistä poliittissävytteisempiä, kriittisiä juttuja. Lehden toivottiin myös panostavan vuorovaikutukseen lukijoiden kanssa. Tuloksista päätellen lehden kannattaisi panostaa sähköisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Ulvilan Seutu voi myös tulevaisuudessa tehdä enemmän sellaisia juttuja, joista lukijat tutkimuksen mukaan pitävät eniten. Tutkimuksen kautta lehti saa myös hyviä juttuvinkkejä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet