Kuntien rooli Satakunnan matkailun kehittämisessä

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Kuntien rooli Satakunnan matkailun kehittämisessä

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten matkailun kehittäminen on Satakunnan kunnissa järjestetty ja millaiseksi kunta näkee roolinsa matkailun kehittämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä kunnat tekevät käytännössä Satakunnan matkailun edistämiseksi ja miten alueen matkailua tulisi edelleen kehittää kuntien näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin matkailun kehittämiseen liittyviä tekijöitä ja matkailun merkitystä elinkeinona kunnalle. Tutkimus on laadullinen tutkimus, ja aineisto kerättiin haastattelemalla puhelimitse kuntien matkailutoimijoita eri puolilta Satakuntaa. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä toimi sisällönanalyysi. Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä lähestymistapaa, jolloin tutkimusaineistosta luotiin kokonaisuus aineistosta käsin. Tämä tutkimus osoitti, että kunnat kokevat tehtävien määrittelyn matkailussa vaikeaksi, koska matkailun kehittäminen itsessään ei lakisääteisesti kuulu kuntien tehtäviin. Satakunnan kunnat näkevät tehtävikseen matkailussa ensisijaisesti kaavoituksen, koordinoinnin, yritystuen ja markkinoinnin. Matkailun merkitys elinkeinona vaihtelee kunnissa ja tämän vuoksi myös matkailuun sijoitetut henkilö- ja muut resurssit vaihtelevat paljon. Kuntien ja muiden matkailutoimijoiden yhteistyön paikoittainen vähyys sekä tehtävien ja tehtäväkenttien koordinoinnin puuttuminen tekee matkailun kehittämisestä hyvin haastavaa. Kunnat näkevät Satakunnan matkailun tulevaisuuden kuitenkin positiivisena talouden yleistilanteesta huolimatta: kasvavana toimialana ja kotimaanmatkailun lisääntymisenä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet