Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Ulosmitatun omaisuuden realisointi - tietoa vasta-alkajalle

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Ulosmitatun omaisuuden realisointi - tietoa vasta-alkajalle

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ulosmitatun omaisuuden realisointiin liittyvää materiaalia ja koota niistä keskeisimmät asiat tiiviiksi perehdyttämisoppaaksi ulosottoviraston käyttöön. Ulosottovirasto oli ilmaissut tarpeen realisointia käsittelevälle oppaalle. Ulosottovirastolla on käytössään paljon aiheeseen liittyvää materiaalia, mutta heiltä puuttui siihen liittyvä, asiat tiivistetyssä muodossa kertova opas. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, koska tutkimus perustui tekstin ymmärtämiseen ja sen tulkintaan. Analysointitapana käytettiin induktiivista analyysiä, koska opinnäytetyön aihe oli laaja ja siitä oli saatavilla runsaasti materiaalia. Induktiivista analyysiä käytettiin siten, että aineistosta eroteltiin tärkeimmät eli olennaisimmat asiat. Tarkennuksia ja käytännön esimerkkejä kysyttiin haastattelemalla ulosottoviranomaisia. Teoriaosassa aihealuetta käsiteltiin kahdessa eri osa-alueessa. Ensimmäisessä osa-alueessa käsiteltiin itse realisointiin liittyviä aiheita. Aihealueet mukailivat ulosottokaaren 5 lukua. Toisessa osa-alueessa käsiteltiin realisoidun omaisuuden jakoa ja tilitystä, jotka mukailivat ulosottokaaren 6 lukua. Opinnäytetyön tutkimusosiossa laadittiin teoriaosasta kooste, jota voidaan käyttää sellaisenaan perehdyttämisoppaana realisoinnin työtehtäviin tulevalle uudelle työntekijälle ulosottovirastossa. Oppaan toivotaan auttavan uutena henkilönä realisointitehtäviin tulevaa ymmärtämään realisointiprosessia kokonaisuutena, jolloin aiheeseen liittyvän syvällisemmän tiedon omaksuminen nopeutuu.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet