Vertaistukiryhmän merkitys erityislasten äideille

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Vertaistukiryhmän merkitys erityislasten äideille

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Leijonaemot ry:n Porin vertaistukiryhmän merkitystä erityislasten äideille. Leijonaemot ry:n toiminnan tarkoituksena on eri tavoin tukea erityislasten vanhempien jaksamista sekä vanhemmuutta. Jotta tämä toteutuisi mahdollisimman hyvin yhdistyksen Porin vertaistukiryhmässä, haluttiin äideiltä itseltään kysyä, miten he vertaistuen kokevat. Tarkoituksena oli tutkia, mitä ryhmän äidit vertaistukiryhmältä odottavat ja saavat, ja mitä he mahdollisesti toivoisivat yhdistystoimintaan lisää. Opinnäytetyössä kerrotaan lähemmin Leijonaemot ry:n toiminnasta sekä valtakunnallisesti että paikallisella tasolla. Opinnäytetyössä avataan myös käsitteitä erityislapsi ja vertaistuki sekä jälkimmäiseen liittyen vapaaehtoistoiminta. Yhtenä tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin kyselylomaketta. Kysely lähetettiin sähköpostitse 11 Leijonaemolle ja julkaistiin myöhemmin myös Porin vertaistukiryhmän salaisen Facebook-ryhmän sivuilla. Kyselyn tukena tutkimuksessa käytettiin vapaamuotoista ryhmähaastattelua sekä havainnoitiin käytyjä keskusteluja mainituilla Facebook-sivuilla. Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena oleva Leijonaemot ry:n Porin vertaistukiryhmä on yhdistyksenä vielä suhteellisen uusi. Opinnäytetyön toteutuksessa tehdyn tutkimuksen tuloksista voitiin päätellä, miten yhdistys tähän mennessä on onnistunut omassa tavoittessaan tukea erityislasten vanhempia. Tutkimustulosten perusteella voitiin paitsi arvioida tähänastista toimintaa myös päätellä, miten toimintaa jatkossa toteutetaan. Tutkimuksen tuloksena voitiin päätellä, että Leijonaemot ry:n Porin vertaistukiryhmän jäsenet ovat melko tyytyväisiä saamaansa vertaistukeen. Tehtyyn kyselyyn vastanneet Leijonaemot kokivat saaneensa apua sekä lapsen tutkimuksia ja hoitoa että Kelalta haettavia tukia koskevissa kysymyksissä. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet olivat löytäneet itselleen yhden tai useampia ystäviä vertaistukiryhmästä. Enemmän kuin puolet vastaajista oli kokenut tulleensa kuulluksi vertaistukiryhmässä, ja saaneensa jakaa sekä kielteisiä että myönteisiä kokemuksiaan eri palvelujärjestelmistä. Vertaistukiryhmän toimintaan ei haluta muutoksia vaan sen toiminta koetaan hyvänä jo nyt.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet