"Iäkkäät ylös sängystä jo päivystyksessä"  : yhteispäivystyksen ammattilaisten käsityksiä omasta toiminnastaan ja moniammatillisesta yhteistyöstä fysioterapeutin kanssa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

"Iäkkäät ylös sängystä jo päivystyksessä"  : yhteispäivystyksen ammattilaisten käsityksiä omasta toiminnastaan ja moniammatillisesta yhteistyöstä fysioterapeutin kanssa

Tämän työelämälähtöisen opinnäytetyötutkimuksen tavoitteena oli kuvata Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen työntekijöiden käsityksiä iäkkään potilaan fyysisen toimintakyvyn arvioimisesta ja tukemisesta. Toisena tutkimuksen tavoitteena oli kuvata työntekijöiden käsityksiä fysioterapeutin toiminnasta moniammatillisessa yhteistyössä iäkkäiden potilaiden fyysisen toimintakyvyn tukemisessa. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka laadittiin tätä tutkimusta varten. Kysely toteutettiin syyskuussa 2012 ja siihen vastasi 56 työntekijää, joka oli 33 % otannasta (N=170). Suljetut vastaukset analysoitiin tilastollisin menetelmin ja avoimet vastaukset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Vastaukset käsiteltiin erikseen ja yhdistettiin tulosten tulkinnassa. Tulokset edustivat sairaanhoitajien (68 %), lääkäreiden (15 %), laitoshuoltajien (9 %) ja esimiesten (7 %) käsityksiä. Tutkimus tuotti uutta tietoa yhteispäivystyksen työntekijöiden toimintatavoista. Työntekijät kokivat melko yksimielisesti iäkkään toimintakyvyn varhaisen selvittämisen ja tukemisen tärkeäksi iäkkään kotiin tai jatkohoitopaikkaan siirtymisen kannalta. Osa vastaajista koki arvioinnin ja tukemisen kuuluvan kaikille hoitotiimin jäsenille, mutta päivystysympäristön soveltuvuudesta siihen oli eriäviä näkemyksiä. Työntekijät eivät kokeneet hyötyvänsä arviointiin suunnitellusta ”tsekkilistasta”. Iäkkäiden fyysistä toimintakykyä ja osallisuutta lisääviä välineellisiä keinoja ja lähestymistapoja päivystyksessä nimettiin paljon, mutta vain suullisen ohjauksen keinoja tuotiin esille omassa toiminnassa. Yli puolet työntekijöistä tunnisti toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen tietotaitojen riittävyydessä epävarmuutta ja koulutuksen tarvetta. Tutkimuksessa voitiin tunnistaa moniammatillisen yhteistyön sisältöjä, fysioterapeutin toimenkuvan selkeytymistä ja moniammatillisen yhteistyön tarvetta KASTE-osahankkeen jälkeen. Yhteispäivystyksen työntekijöistä osa tunnisti iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn tukemista edistäviä tekijöitä, mutta moniammatillisen yhteistyömuodon soveltaminen käytäntöön oli vielä hitaasti etenevä toimintamuoto. Tuloksia voidaan hyödyntää yhteispäivystyksen toiminnassa sekä iäkkään toimintakyvyn arvioinnin ja varhaisen mobilisaation tukemisessa, ammattiosaamisen tunnettavuuden, työnjaon, toimintatapojen että moniammatillisen yhteistyökoulutuksen suunnittelussa ja kehittämistyössä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet