Koordinaattimittakoneiden päivitys etäohjelmointiin

Aineiston käyttöoikeudet
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 1.0 Suomi
QR-koodi

Koordinaattimittakoneiden päivitys etäohjelmointiin

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa Oras Oy:llä käytettävillä koordinaattimittakoneilla käyttöön etäohjelmointiohjelma. Mittakoneille vaihdettiin koneiden ohjaukseen ja mittatulosten tilastointiin liittyvät ohjelmat. Laadunvarmistuksen ensisijaisena päämääränä oli saada otettua käyttöön uudet ohjelmaversiot. Aluksi selvittiin vanhan järjestelmän rakenne ja tämän jälkeen suunniteltiin uusi järjestelmä. Selvityksessä käytiin läpi rakenteeseen liittyvät ohjelmat sekä niiden takana olevat lisenssit ja käyttöoikeudet. Uudesta järjestelmästä pyydettiin virallinen tarjous toimittajalta. Investoinnista laadittiin yrityksessä tarvittavat dokumentit ja luovutet-tiin johtoryhmän käsittelyyn. Johtoryhmä antoi luvan edetä investoinnin kanssa suunnitelman mukaan. Investointiluvan saamisen jälkeen siirryttiin uuden järjestelmän implementoinnin suunnitteluun ja projektin aikataulun laatimiseen. Kaikki tarvittavat työvaiheet kar-toitettiin tarkasti. Päivityksestä johtuen tietokoneille asetettiin uudet vaatimustasot ja näin ollen osa tietokoneista vaihdettiin. Työn lopussa käydään läpi projektin toteutuminen erivaiheissa. Saavutettiinko projektissa tavoite: etäohjelmoinnin käyttöönotto. Mitä etua saatiin investoimalla etäohjelmointiin ja mitä muutoksia investointi toi asiantuntijaorganisaatiotyöhön.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet