Kokemuksia koneellisesta annosjakelusta Rauman kotihoidossa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Kokemuksia koneellisesta annosjakelusta Rauman kotihoidossa

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää minkälaisia kokemuksia Rauman kotihoidon henkilökunnalla ja asiakkailla on lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta, sen hyödyistä, haitoista ja turvallisuudesta sekä kokemukset apteekkien yhteistyötä. Tarkoituksena on tulosten pohjalta kehittää palvelua ja löytää mahdollisia kehityskeinoja apteekin ja kotihoidon yhteistyölle. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto opinnäytetyötä varten kerättiin kotihoidon työntekijöiltä kyselylomakkeella ja kotihoidon asiakkailta teemahaastatteluna. Tutkimus toteutettiin kesällä 2012. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä sisällönanalyysi menetelmää. Tulosten mukaan kotihoidon asiakkaat kokivat koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden hyötyinä sen, ettei resepteistä tarvitse itse huolehtia, kun ne säilytetään apteekissa. Asiakkaiden mielestä lääkkeiden saanti on varmaa ja säännöllistä. Haittoja tutkimuksessa ei paljon tullut esille, mutta esimerkiksi annosjakelupussien avaaminen koettiin hankalaksi. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että koneellisesti annosjaellut lääkkeet ovat turvallisia käyttää. Apteekkien yhteistyöhön oltiin myös pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kotihoidon työntekijöiden vastauksista suurimpina hyötyinä koettiin se, ettei tarvitse enää huolehtia resepteistä, eikä miettiä onko jakanut dosettiin lääkkeet oikein. Lähes kaikki vastaajat mainitsivat huonona puolena lääketuntemuksen huononemisen. Asiakkaiden lääketurvallisuuden koettiin parantuneen monilta osin koneellisen annosjakelun myötä. Apteekkien yhteistyöstä monikaan vastaaja ei osannut sanoa mitään. Kotihoidon henkilökunta toivoi apteekilta joustavampaa toteutusta lääkemuutoksiin. Jatkotutkimuksena voisi selvittää, miten opinnäytetyön tulosten pohjalta annosjakelupalvelun kehittäminen vaikuttaa kotihoidon työntekijöiden ja apteekkihenkilökunnan työhön.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet