Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Kaatumisten ehkäisyn sekundaaripreventiomallin implementointiin vaikuttavat tekijät perusterveydenhuollossa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Kaatumisten ehkäisyn sekundaaripreventiomallin implementointiin vaikuttavat tekijät perusterveydenhuollossa

Kaatumisen ennaltaehkäisyohjelman johdosta koulutettiin Satakunnan alueen kuntiin niin sanottuja kaatumishoitajia. Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttivat kaatumisen ehkäisyohjelman käynnistymiseen Satakunnan alueen kunnissa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kaatumishoitajia. Tarkoituksena oli kuvata toimintamallin käynnistymistä edistävät ja estävät tekijät. Kartoittamalla uusien toimintamallien käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä, voidaan tulevaisuudessa ottaa huomioon, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota, jotta uusi toiminta voidaan juurruttaa osaksi perusterveydenhuoltoa. Haastatteluiden avulla pyrittiin kartoittamaan, missä toimipisteissä kaatumishoitajatoiminta on käynnissä, missä ei ja missä sovellettuna. Lisäksi selvitettiin oliko ratkaisu määräaikainen vai pysyvä. Haastatteluiden avulla selvitettiin myös mitä mieltä kaatumishoitajat itse ovat toiminnan käynnistymisestä ja mitkä asiat ovat estäneet tai edistäneet sitä. Tutkimusjoukko koostui 42 (N=42) kaatumishoitajasta. Opinnäytetyössä haastateltiin kasvotusten kahta (nc=2) kaatumishoitajaa. Vapaaehtoisten haastateltavien vähyyden vuoksi laadittiin lisäksi nettikyselylomake. Nettikyselyyn vastasi yhteensä viisi (nn=5) kaatumishoitajakoulutuksen käynyttä. Vastaajien (n=(2nc+5nn)=7) haastatteluiden pohjalta saatiin selville seitsemän toimipisteen tilanne kaatumishoitajatoiminnan suhteen. Vastanneista yhdessä toimipisteessä kaatumishoitajatoiminta oli käytössä, yhdessä sovelletusti ja muissa viidessä toimipisteessä toimintaa ei ollut ollenkaan. Kaikkien vastanneiden kaatumishoitajien mielestä kaatumishoitajatoiminta on tärkeää ja aiheena erittäin ajankohtainen. Tulosten perusteella estäviksi tekijöiksi nousivat esille koulutettavien ammatinharjoittajien vääränlainen valinta, kouluttavan tahon yhteydenpidon puutteellisuus, organisaation tuen puute, työntekijöiden vaihtuvuus, perehdytyssuunnitelman puuttuminen, vähäiset henkilöstöresurssit, asiakkaiden puuttuminen ja moniammatillisuuden puute. Edistäviksi tekijöiksi osoittautuvat sen sijaan ajankohtainen aihe, työpaikan sisäiset lisäkoulutukset, vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden valinta, julkisuus ja mainonta sekä tarvittavat raha-, tila- ja aikaresurssit. Tutkimuksen perusteella huomattiin kuinka tärkeää on sisällyttää uusien toimintamallien käynnistämiseen liittyvistä tekijöistä tiedottamisen jo koulutusvaiheeseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet