Kannattavuuden ja rahoituksen vertailu satakunnan yrityksissä laskusuhdanteen aikana

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Kannattavuuden ja rahoituksen vertailu satakunnan yrityksissä laskusuhdanteen aikana

Tämän opinnäytetyön aiheena oli vertailla yrityksien kannattavuuden ja rahoituksen keskeisiä tunnuslukuja laskusuhdanteen aikana eri toimialoilla. Tarkoituksena oli vertailla vuosien 2006–2008 tunnuslukuja vuosien 2009–2010 lukuihin ja tutkia mahdollisia muutoksien syitä. Tutkimuksen kohteena olivat Satakunnan alueen osakeyhtiöt kolmelta seuraavalta toimialalta: Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen, lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasentaminen sekä tieliikenteen tavarankuljetus. Yhteensä toimialoilta löytyi yritystä 148, josta tutkittiin 79. Teoriassa käsiteltiin tilinpäätös-, toimiala- ja tunnuslukuanalyyseja sekä analyysien riskit. Siinä käytiin läpi myös kannattavuutta ja rahoitusta yleisesti sekä tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut: liikevoittoprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, käyt-tökateprosentti, quick ratio, current ratio sekä omavaraisuusaste. Lopuksi vielä käsiteltiin suhdannevaihteluja ja laskusuhdannetta sekä sen hallintaa ja historiaa. Empiirisessä osassa analysoitiin toimialoittain kannattavuuden ja rahoituksen tunnuslukuja vuosilta 2006–2010 viivadiagrammin avulla. Aineisto kerättiin Suomen Asia-kastieto Oy:n Voitto+ cd:ltä. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusotetta ja käytettiin otantatutkimusta, koska koko perusjoukkoa ei ollut mahdollista tutkia. Tutkimustuloksissa todettiin, että kaikilla toimialoilla näkyi laskusuhdanteen vaikutus sekä kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvuissa. Tutkimuksessa todettiin myös, että vuodet 2006–2008 ovat keskimäärin olleet parempia kuin vuodet 2009–2010. Sen vaikutukset olivat erilaisia tutkituilla aloilla. Eniten laskusuhdanne vaikutti tieliikenteen tavarankuljetukseen. Jokaisella toimialalla oli pystytty hallitsemaan tilannetta tyydyttävästi, koska usealla yrityksellä talouskasvua oli jo näkyvissä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet