Liiketoimintasuunnitelma maatalousalan yritykselle

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Liiketoimintasuunnitelma maatalousalan yritykselle

Opinnäytetyön aiheena oli maatalousyrityksen toiminnan suunnittelu liiketoiminta-suunnitelman avulla. Kohdeyrityksen pääelinkeinona oli maatalouden viljelytoiminta, joka siirtyy toimeksiantajille sukupolvenvaihdoksen kautta. Yrityksen toimintaan haluttiin lisäelinkeinona hevostalous. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja se jaettiin kahteen eri osioon: teoriaosuuteen ja empiiriseen osuuteen. Opinnäytetyö tehtiin elokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Opinnäytetyön toimek-siantajana oli tekijä itse yhdessä miehensä kanssa. Tutkielman teoreettisessa osassa käsiteltiin liiketoimintasuunnitelman sisältöä. Teo-reettinen osus pohjautuu vahvasti ammattikirjallisuuteen sekä laadukkaisiin Internet-lähteisiin. Lähteinä käytettiin lisäksi maatalousalan asiantuntijaa sekä maatilan tilin-päätöstietoja vuodelta 2018. Empiirisessä osassa esiteltiin millaisin keinoin liiketoi-mintasuunnitelma koottiin. Opinnäytetyössä selvitettiin ensin, mitä tarkoittaa liike-toimintasuunnitelma ja kuinka yrityksiä perustetaan. Yritysmuodon valinnan tueksi tutkittiin yksityistä elinkeinonharjoittajaa, henkilöyhtiöitä sekä maatalousyhtymää. Sukupolvenvaihdoksesta selvitettiin pääpiirteet. Maatalousyrityksen sekä ammatti-maisen hevosenpidon vaatimuksia tutkittiin lakien ja asetusten avulla. Selvitettiin liikeidean sisältö kartoittamalla mitä, kenelle ja miten myydään, sekä selvitettiin kil-pailija ja heidän tapaansa toimia julkisten tietojen avulla. Tutkittiin investointisuun-nitelman ja taloussuunnitelman sisältöjä. Investointisuunnitelman lähdettyä liikkeelle investointikohteiden määrittämisestä. Tutkittiin investoinnin kannattavuutta sekä ra-hoituskeinoja, kuten omaa pääomaa, maataloustukia sekä vierasta pääomaa. Talous-suunnitelma aloitettiin tutkimalla talouden erityispiirteitä juuri maatalousalan näkö-kulmasta ja sitten laatimalla erilaisia budjetteja yrityksen tarpeisiin. Selvitettiin vuo-tuisia maataloustukia sekä yrityksen kannattavuutta rahoituslaskelmien avulla. Lo-puksi tutkittiin kuinka taloutta tulisi jatkossa seurata ja miten maatalouden tulosta verotetaan. Riskien kartoittamisen keinoja ja riskien hallinnan tapoja tutkittiin. Kar-toitettiin mahdollisia riskialueita sekä erilaisia pakollisia ja vapaaehtoisia vakuutuksia. Opinnäytetyön lopussa tehtiin yhteenveto ja esitettiin johtopäätökset. Opinnäytetyön sivutuotoksena toimeksiantajille syntyi kattava liiketoimintasuunni-telma, jota he voivat käyttää yritystoimintansa käynnistämiseen sekä myöhemmin toiminnan seurantaan ja kehitykseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet