Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Porin Päiväyksikön historiikki

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Porin Päiväyksikön historiikki

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla Porin Päiväyksikön hoitoideologian ja henkilöstövaihdosten muutoksia. Tavoitteena oli muodostaa kirjallinen kooste historiasta Satakunnan sairaanhoitopiirille 40 juhlavuoden kunniaksi. Opinnäytetyö oli tilaajalähtöinen, ja se toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineistoa saatiin haastattelemalla yhtä Porin Päiväyksikön entistä pitkäaikaista työntekijää. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja tallennettiin ääninauhurille, minkä jälkeen ne litteroitiin. Tutkimusaineistona oli myös Porin Päiväyksiköstä saadut valmiit materiaalit. Materiaalia oli vuosilta 1979–2017 ja ne sisälsivät lehtiartikkeleita, toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia. Opinnäytetyön teoriassa käsiteltiin Suomessa tapahtuneita muutoksia mielenterveystyössä, kuten psykiatrisen laitoshoidon purkua ja avohoidon lisääntymistä. Teoriaosuudessa käsiteltiin myös erilaisia hoitomuotoja ja lainsäädäntöä, kuten vuonna 1990 voimaan tullutta mielenterveyslakia, jolla oli merkittävä osuus myös Porin psykiatrisen päiväyksikön toiminnassa. Tutkimustuloksista huomattiin hoidon keskittyneen 1980-luvulla eri asioihin kuin 2010-luvulla. Päiväyksikössä keskityttiin alkuaikoina enemmän akuuttien sairauksien hoitoon, kun taas 2000-luvulla hoidettiin ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöitä. Hoitomuotoina on aina käytetty erilaisia ryhmiä ja lääkehoitoa. Omahoitajasuhteet ovat olleet merkittävässä asemassa samoin kuin yhteisöhoito. Hoitomuodot ovat sisällöltään muokkautuneet aikakauden ja asenteiden mukaan. Perheitä on otettu potilaiden hoitoon mukaan tapaamisilla tai puhelinsoitoilla. Henkilövaihdoksilla on ollut vaikutusta Päiväyksikön hoitoideologiaan, varsinkin lääkärien mielipiteillä ja asenteilla. Lääkärin vaihduttua hoitomuotoja saatettiin vaihtaa paljon. Lääkäripula ja organisaatiomuutokset vaikuttivat Päiväyksikön toimintaan 2010-luvun alussa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet