Nuoren positiivisen mielenterveyden voimavarat : Voimatila Kuninkaanhaan koulussa hyvinvointipäivänä

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Nuoren positiivisen mielenterveyden voimavarat : Voimatila Kuninkaanhaan koulussa hyvinvointipäivänä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa positiivista mielenterveyttä edistävä mielen hyvinvointi -piste Kuninkaanhaan koulun hyvinvointipäivässä. Mielen hyvinvointi -pisteen nimeksi muodostui Voimatila. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada nuoret innostumaan Voimatilassa järjestettävään osallistavaan toimintaan, auttaa nuoria pohtimaan omia arkisia voimavarojaan sekä katkaista nuorten hektinen kouluarki Kuninkaanhaan koulun hyvinvointipäivän teeman mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli, että opinnäytetyön tekijät kehittyvät nuorten ohjaamisessa ja projektityön tekemisessä. Opinnäytetyö toteutettiin projektina yhdessä opinnäytetyöntilaajan – Kuninkaanhaan koulun kanssa. Koulussa järjestettiin hyvinvointi- ja terveyspäivä Kunkku relaa. Opinnäytetyön tekijät järjestivät mielen hyvinvointipisteen, Voimatilan, koulun 9. luokkalaisille oppilaille. Hyvinvointi – ja terveyspäivään osallistui myös muita toimijoita, jotka järjestivät omia erilaisia pisteitä vastaamaan yläkouluikäisten arkisia tarpeita. Opinnäytetyön projektimenetelmänä käytettiin nuoria osallistavaa projektimenetelmää. Menetelmän avulla nuorten kynnystä osallistua Voimatilan toimintaan voitiin laskea. Osallistavan menetelmän avulla pyrittiin luomaan sellainen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa ja kykenee osallistumaan omien voimavarojensa mukaan. Osallistavan menetelmän avulla kyettiin antamaan nuorille uusia näkökulmia ja ajattelumalleja. Tässä opinnäytetyössä osallistavan projektimenetelmän avulla nuoret saatiin aktiivisesti mukaan Voimatilan toimintaan. Nuoret saatiin innostumaan mukaan aktiivisina ryhmän jäseninä. Projektimenetelmänä käytettiin lisäksi Opiskelukykymallia, jonka pohjalta tuotettiin Voimavara-kortti nuorille jaettavaksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet