Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Diabetesta sairastavan lapsen hoito koulupäivän aikana – vanhempien kokemukset

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Diabetesta sairastavan lapsen hoito koulupäivän aikana – vanhempien kokemukset

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia vanhemmilla on diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta, mitkä asiat he kokevat tärkeinä ja miten ne ovat toteutuneet. Tässä opinnäytetyössä koulupäivän aikainen hoito perustuu Opetusministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatimaan toimintamalliin ja mallin suunnitelmalomakkeeseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada mahdollisia kehittämisideoita diabeteksen hoidon ja sen turvallisuuden parantamiseksi koulupäivän aikana. Opinnäytetyö oli luonteeltaan kvantitatiivinen ja aineisto kerättiin tätä opinnäytetyötä varten laaditulla kyselylomakkeella. Lomake sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat esi- ja alakouluikäisten diabetesta sairastavien lasten vanhemmat (N=8) ja tutkimus tehtiin yhteistyössä Rauman aluesairaalan lasten ja nuorten poliklinikan kanssa. Kyselylomakkeita palautettiin 8 kappaletta ja vastausprosentiksi muodostui 100. Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisesti. Tutkimustulokset esitettiin frekvensseinä. Avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysilla. Tutkimustulosten mukaan, vanhemmat pitävät suunnitelmalomakkeen sisältämiä koulupäivän aikaisia diabeteksen hoitoon liittyviä asioita pääasiassa tärkeinä ja hyvin toteutuneina. Tiedon kulku sijaiselle lapsen diabeteksesta ja sen hoidosta, ei aina toteutunut. Opettajien tietämys diabeteksesta koettiin vaihtelevaksi. Terveydenhoitajan ei koettu osallistuvan lapsen diabeteksen hoitoon koulupäivän aikana, mutta suunnitelmapalaveriin terveydenhoitaja osallistuu. Osa vanhemmista toivoi kou-luterveydenhoitajalta koulupäivänaikaisiin ongelmatilanteisiin tukea, ohjeistusta kouluhenkilökunnalle ja tietoa luokkatovereille diabeteksesta. Puolella vanhemmista ei ollut mitään toiveita kouluterveydenhoitajalle. Diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaista turvallisuutta voitaisiin kehittää järjestämällä koko koulun henkilökunnalle koulutus diabeteksesta. Vaikka lapsen diabeteksen hoitoon koulupäivän aikana osallistuvat vain tietyt henkilöt, olisi kaikilla hyvä olla jonkinlainen käsitys diabeteksesta ja esimerkiksi alhaisista verensokereista ja liikunnan vaikutuksesta verensokeriin. Lisäksi kouluhenkilökunnan saataville voisi tehdä opaskansion keskeisistä asioista diabeteksessa, josta olisi helppo tarvittaessa asioita kerrata.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet