Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Hoitohenkilökunnan käsitykset ja kokemukset potilassiirroista sekä asennoituminen potilassiirtojen ergonomiakoulutukseen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Hoitohenkilökunnan käsitykset ja kokemukset potilassiirroista sekä asennoituminen potilassiirtojen ergonomiakoulutukseen

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää henkilökunnan käsityksiä ja kokemuksia potilassiirroista sekä heidän potilassiirtokoulutukseen liittyviä asenteitaan. Tavoitteena oli saada henkilökunta kiinnostumaan Potilassiirtojen ergonomiakortista ja motivoida heitä osallistumaan koulutukseen tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa oli myös avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen kohdejoukkona oli Rauman terveystoimen vuodeosastojen hoitohenkilökunta. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 80 kappaletta, joista palautui 47. Vastausprosentiksi muodostui 59. Kvantitatiiviset tulokset analysoitiin Microsoft Excel- taulukko-ohjelmalla, avointen kysymysten analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysia. Tulokset esitettiin prosentteina ja frekvensseinä ja ne havainnollistettiin kuvioin ja taulukoin. Opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan suurin osa vastaajista koki, että osastoilla on tarpeeksi potilassiirtoon tarkoitettuja apuvälineitä. Yli puolet vastaajista käytti mielestään tarpeeksi aikaa tarkoituksenmukaisen apuvälineen valintaan. Työtovereiden suhtautuminen apuvälineiden käyttämiseksi koettiin pääosin myönteisenä. Suurin osa vastaajista koki saaneensa tarpeeksi ohjausta oikeissa potilassiirtomenetelmissä, mutta tarvitsi enemmän koulutusta tunnistaakseen paremmin potilassiirtoon liittyvät riskitekijät. Suurin osa vastaajista ei ollut aikaisemmin kuullut Potilassiirtojen ergonomiakortista. Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksen koettiin lisäävän riskinarviointikykyä ja parantavat siirtotaitoja. Halukkuus osallistua Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutukseen oli pääosin myönteistä. Puolet vastaajista ei ollut varmoja, vaikuttaako kortin suorittaminen liian työläältä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet