Satakunnan Ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden viestintä Suomesta ulkomaalaisille

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Satakunnan Ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden viestintä Suomesta ulkomaalaisille

Tutkimuksen aiheena on Satakunnan Ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden viestintä Suomesta ulkomaalaisille. Tutkimuksessa selvitettiin, millainen Suomi-kuva nuorilla on ja mitä asioita he haluavat viestiä omilla puheillaan Suomesta. Tutkittiin myös, millainen vaikutus kyselyyn osallistuneiden matkailuhistorialla on Suomi-kuvaan. Suomi täyttää vuonna 2017 sata vuotta, joten oli ajankohtaista tutkia, mitä suomalaiset nuoret ajattelevat isänmaastaan. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään mitä on markkinointiviestintä, erityisesti word of mouth-markkinointi, mitä on kulttuuri sekä millaisia ominaispiirteitä Suomella ja suomalaisilla on. Suomea käsitellään teoriaosuudessa kolmessa osassa, Suomalainen yhteiskunta, luonto ja ihmiset. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja tietoa kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselylomake lähetettiin Satakunnan Ammattikorkeakoulusta viimeisen kahden vuoden aikana kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähteneille vaihto-opiskelijoille. Kyselylomakkeella selvitettiin vaihto-opiskelijoiden matkailuhistoriaa ja heidän Suomi-kuvaansa sekä innokkuutta markkinoida Suomea matkailukohteena ulkomaalaisille. Tutkimuksen tuloksena todettiin matkailuhistorian vaikuttavan tutkimukseen osallis-tuneiden vaihto-opiskelijoiden Suomi-kuvaan. Pääosin vaihto-opiskelijoiden Suomi-kuva oli positiivinen. Enemmän matkustaneilla oli negatiivisempi mielikuva kotimaastaan, eivätkä he markkinoineet Suomea yhtä innokkaasti ulkomaalaisille, kuin vähän matkustaneet. Suomeen liittyvistä teemoista tutkimustuloksissa eniten esiin nousivat luonto, sauna, ilmasto, koulutus ja Lappi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet