Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

SEKSUAALIKASVATUSTUNTI OSANA ALAKOULULAISTEN SEKSUAALIKASVATUSTA – VIIDESLUOKKALAISTEN KOKEMUKSET

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

SEKSUAALIKASVATUSTUNTI OSANA ALAKOULULAISTEN SEKSUAALIKASVATUSTA – VIIDESLUOKKALAISTEN KOKEMUKSET

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia raumalaisilla viidesluokkalaisilla on heille pidettävästä seksuaalikasvatustunnista. Tutkimuksen tavoitteena oli saada ideoita seksuaalikasvatustunnin kehittämiseen. Rauman alakouluissa terveydenhoitaja pitää viidesluokkalaisille seksuaalikasvatustunnin, jossa käydään läpi seksuaalisuuteen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia asioita. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Kohdejoukkona olivat viiden raumalaisen koulun viidesluokkalaiset oppilaat (N= 183). Kyselyyn vastasi 177 oppilasta, joten vastausprosentti oli 97. Aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten tehdyillä paperisilla kyselylomakkeilla, jotka terveydenhoitajat jakoivat oppilaille seksuaalikasvatustunnin jälkeen. Tutkimustulokset analysoitiin tilastollisesti ja vastaukset esitettiin prosentteina ja havainnollistettiin kuvioilla. Tutkimuksessa selvisi, että oppilaat saivat seksuaalikasvatustunnilla paljon tietoa internetin vaaroista ja kehosta huolehtimisesta. Vähiten tietoa koettiin saavan siemensyöksyistä ja valkovuodosta, ja niistä myös haluttiin saada vähiten tietoa. Sen sijaan tietoa olisi haluttu saada paljon ihastumisesta sekä kehosta huolehtimisesta. Viidesluokkalaiset kokivat seksuaalikasvatustunnin olleen hyödyllinen ja selkeä. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tunti voitaisiin pitää pienryhmissä tai pareittain keskustelemalla. Kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että pelien pelaaminen tai videoiden katsominen ei olisi hyvä tunnin toteutustapa. Kyselyssä selvitettiin myös, toivoisivatko oppilaat seksuaalikasvatustunnin pidettävän erikseen tytöille ja pojille. Kaksi kolmasosaa oppilaista koki, että tunnit olisi parempi pitää erikseen. Jatkossa ennen tuntia terveydenhoitaja voisi jakaa oppilaille pienet paperilaput, joihin jokainen saisi kirjoittaa, mistä asioista haluaa tunnilla saada tietoa. Näin terveydenhoitaja voisi tunnilla keskittyä enemmän niihin asioihin, jotka ovat oppilaiden mielestä kiinnostavia ja tärkeitä. Tässä tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella seksuaalikasvatustunnilla voitaisiin käydä enemmän läpi ihastumiseen ja kehosta huolehtimiseen liittyviä asioita, sillä ne tuntuivat nuoria kiinnostavan. Tämän jälkeen jatkotutkimushaasteena voisi olla esimerkiksi tutkimus siitä, miten tämä muutos on vaikuttanut seksuaalikasvatustuntiin ja mitä mieltä nuoret ovat tunnista sen jälkeen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet