Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Ruoan merkitys Satakuntalaisissa tapahtumissa

Aineiston käyttöoikeudet
Creative Commons Attribution-NoDerivs 1.0 Suomi
QR-koodi

Ruoan merkitys Satakuntalaisissa tapahtumissa

Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ruoan merkitystä Satakuntalaisissa tapahtumissa. Opinnäytetyössä selvennettiin lukijoille keskeiset käsitteet kuten ruokamatkailu ja ruokamatkailustrategia. Työssä tutkittiin, minkälaisia kriteereitä tapahtuman järjestäjillä on tapahtumassa tarjoiltaville ruoille. Opinnäytetyössä tutkittiin myös, miten ruoan merkitys näkyy markkinointiviestinnässä ja kuinka ruoka saadaan näkyvämmäksi markkinointikanavien avulla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua, joka toteutettiin puhelimen ja sähköpostin välityksellä sekä kasvotusten. Haastateltavat olivat Satakuntalaisten yritysten, yhdistysten sekä kaupungin edustajia, jotka järjestävät Satakunnassa tapahtumia, missä ruoka on osana tapahtumaa. Haastatteluun osallistui myös matkailualan yrityksen edustaja, joilta selvitettiin enemmän asiakkaisiin liittyviä kysymyksiä, kuten asiakkaiden mielipiteitä tapahtumien osalta. Haastatteluun osallistui yhteensä kuusi henkilöä. Haastateltavien mielestä ihmisten kiinnostus lähiruokaan, luomuruokaan ja paikallisten yrittäjien valmistamaan ruokaan on noussut nykyaikana. Ruoan avulla halutaan tuoda asiakkaille elämys tapahtumissa. Haastatteluista huomattiin, että erilaisten ruokatrendien myötä, ruokamatkailua halutaan viedä koko ajan eteenpäin niin koko Suomessa kuin Satakunnan alueellakin. Ruokatapahtumia toivotaan Satakunnan seudulle enemmän, varsinkin talvi- ja kevätkausille. Haastatteluissa todettiin, että ruokatarjonnan näkyvyys markkinoinnissa on tärkeää ja sitä tulisi korostaa. Haastateltavat kertoivat ruokatarjonnan markkinoinnin olevan vähäistä eikä sitä korosteta tarpeeksi. Satakuntalaiset tapahtumat ovat kuitenkin saaneet positiivista palautetta ruoan osalta vuosien mittaan.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet